Psicomotricitat i Educació Física

“La PSICOMOTRICITAT, ha d’acollir al nen amb tot el seu potencial expressiu, creatiu i investigador. Oferir la possibilitat de posar en joc, a través de l’espai, dels objectes i de la relació amb els altres, les seves capacitats motrius i intel.lectuals i afavorir la seva evolució”.
Bernard Aucouturier

La psicomotricitat afavoreix a la salut física i psíquica del nen, per tractar-se d’una tècnica que li ajudarà a dominar d’un forma sana el seu moviment corporal, millorant la seva relació i comunicació amb el món que els envolta. Està dirigit a tots els nens i nenes, normalment fins als 6 anys de edat.
Permet al nen a explorar i investigar, superar i transformar situacions de conflicte, enfrontar-se a les limitacions, relacionar-se amb la resta, conèixer i oposar-se a les seves pors, projectar les seves fantasies, viure els seus somnis, desenvolupar la iniciativa pròpia, assumir rols i gaudir del joc en grup, i a expressar-se amb llibertat.

El nen pot també adquirir:
- Consciència del propi cos parat o en moviment.
- Domini de l’equilibri.
- Control de les diverses coordinacionnes motores.
- Control de la respiració.
- Orientació de l’espai corporal.
- Adaptació al món exterior.
- Millora de la creativitat i l’expressió d’una forma general.
- Desenvolupament del ritme .
- Nocions d’intensitat, grandària i situació.
- Discriminació de colors, formes i grandàries.
- Nocions de situació i orientació.
- Organització de l’espai i del temps.

Enguany, durant el curs 2013-14 estrenem els Racons de Psicomotricitat a les Aules, per tal que els alumnes mantinguin la motivació envers l'assignatura des de l'aula.


EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En finalitzar l'etapa primària, l'alumne/a ha de ser capaç de :

1. Conèixer i acceptar el propi cos, com també les seves possibilitats de moviment.
2. Prendre consciència de la pròpia situació motriu en l'espai i en el temps en relació amb les altres persones, amb els objectes i en medis diversos.

3. Assolir un domini corporal i postural harmònic amb millora de la condició física de formes genèriques.

4. Utilitzar les habilitats i les destreses bàsiques corresponents a l'acció motriu fent servir l'observació, l'anàlisi i la imaginació en la resolució de problemes motrius.

5. Identificar i utilitzar formes de comunicació expressives corporals, tot desenvolupant el sentit estètic i creatiu.

6. Conèixer, identificar i utilitzar les habilitats i les destreses específiques fonamentals de les activitats físiques proposades al llarg de l'etapa, les quals han d'incloure formes de desenvolupament i de maneig d'objectes variades i diversificades.

7. Valorar i fruir de l'activitat física, amb vista al benestar física i mental, tot practicant hàbits d'higiene personal.

8. Conèixer, identificar i experimentar diverses activitats físiques a la natura i en medis diferents de l'habitual, demostrant respecte envers l'entorn.

9. Accedir al comportament social que facilita el coneixement individual mitjançant la participació solidària, la responsabilitat i el respecte a les altres persones i, especialment, la utilització de les relacions de cooperació indispensables en una activitat física col·lectiva.

10. Conèixer la realitat esportiva del seu territori i els recursos que li ofereix per a la pràctica de l'activitat física com una manera més d'utilitzar el temps lliure.


L'EDUCACIÓ FÍSICA, per etapes:

Al  Cicle Inicial de Primària (1r i 2n )  ens trobem amb alumnes amb edats entre 6 i 8 anys, en aquest moment evolutiu, el creixement és harmònic de pes i talla. És l’etapa en que es comença a definir la lateralitat, es cansen ràpidament i no són d’estranyar els desequilibris en la coordinació Es una etapa de gran desenvoltura, espontaneïtat i gràcia en els moviments. Època de consolidació de les habilitats motrius bàsiques.És el període de desenvolupament en el que l’alumnat es troba en l’estadi de les operacions concretes, en el qual és capaç de construir explicacions atomistes. El tot es explicat per la composició de les parts. És capaç d’una descentralització, no estan limitats únicament pel seu punt de vista. Encara raona basant-se en enunciats verbals, per tant, necessita recolzar-se en els objectes reals. Època de gran egocentrisme.
Solen agrupar-se i expressar el desig de jugar d’una manera espontània. Aprenen jocs col·lectius i reglats. Hi ha una indiferència al sexe, amb estabilitat emocional i cerquen l’aprovació de l’adult.

En el Cicle Mitjà de Primària (3r i 4t)  en l’àmbit cognitiu l’alumnat es troba en el Període d’Operacions Concretes de Piaget; en el qual els nens/es són capaços de dur a terme operacions simples i complexes gràcies a un pensament analític.
Pel que fa al desenvolupament afectiu i emocional , l’alumnat va adquirint major autonomia, tenen una forta predilecció pels grups del seu mateix sexe, hi ha una gran estabilitat emocional, comença el període d’exteriorització i interès per la vida social.
En relació al desenvolupament motor es desenvolupa la motricitat bàsica i les habilitats coordinatives generals, es tendeix cap al treball motriu més elaborat, interiorització de moviments, inici i introducció del treball més específic i de caràcter qualitatiu.

Al Cicle Superior de Primària (5è i 6è)  ens trobem amb alumnes amb edats entre 10 i 12 anys, en aquest moment evolutiu, el creixement és molt desigual, mentre que uns creixen molt ràpid, altres ho fan més pausadament. A nivell maduratiu, ens troben amb que la nena es desenvolupa abans que el nen. Gaudeixen agrupant-se en equips per qualsevol motiu.
Es desenvolupa una necessitat per la perfecció, donant-se accions cruels per las diferencies físiques o psíquiques. Afirmen la seva personalitat i es tornen més objectius.
Precisen aprovació i afectivitat. També al final de l’etapa, es veurà una consciència crítica cap al propi cos i la seva imatge. Si es fomenta un clima d’acceptació i confiança, es possible suavitzar els conflictes que pogueren derivar-se, en aquest moment evolutiu.
Tenen perfectament el·laborat el seu esquema corporal. Serà necessari seguir insistint en l’adquisició d’hàbits d’higiene i salut.
Podran realitzar imitacions controlant el moviment tenint capacitat per a percebre a partir de l’entrenament, la qualitat del mateix.
Volen jocs actius de molta coordinació motora i ràpida acció, gaudeixen de l’aplicació de regles complicades que impliquen un esforç mental important.
L’estructuració de les capacitats coordinatives i perceptives haurien de ser definitives en aquest moment d’evolució, però no obstant, es seguiran treballant formes més complexes d’estructuració espaial com: orientació sobre pla.
En aquesta edat, amb una intensitat moderada, es treballa de forma sistemàtica i continua les qualitats físiques bàsiques, el que permetrà augmentar el desenvolupament motor i, per tant, millorar la seva condició física.
Es desperta un fort interès per la tàctica i tècnica, lo que facilita la iniciació esportiva tant en esports col·lectius com individuals. També hem d’aprofitar la popularitat social dels esports donant una visió més crítica amb la finalitat de trobar i valorar els seus valors educatius i positius per sobre dels interessos econòmics i el fanatisme.


Competències bàsiques
que es treballen a Primària:
  • El cos: imatge i percepció
  • Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
  • Activitat física i salut
  • Expressió corporal
  • El joc


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada